WARUNKI

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ GRABSKI SP. Z O.O. W DĄBROWIE 01.04.2014.

§ 1

Grabski sp. z o.o. (dalej GRABSKI) z siedzibą w Dąbrowie, ul. Grabowa 4 (KRS: 248049) wykonuje na zlecenie przedsiębiorców (dalej ZLECENIODAWCA) usługi przewozu drogowego rzeczy w relacjach krajowych i międzynarodowych.

§ 2

1. Niniejsze ogólne warunki wiążą ZLECENIODAWCĘ w każdym przypadku zlecenia GRABSKI usługi o jakiej mowa w § 1, niezależnie od formy zlecenia (ustnie, pisemnie, poprzez www.ftgrabski.pl).  W przypadku zawarcia ze ZLECENIODAWCĄ pisemnej umowy w przedmiocie stałej współpracy, ogólne warunki stosuje się w zakresie nie objętym umową.

2. Zlecenie uważa się za przyjęte z chwilą gdy doszło do GRABSKI w formie pisemnej tak by mógł zapoznać się z jego treścią, chyba że niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania zlecenia GRABSKI odmówi jego przyjęcia.

§ 3

GRABSKI jest uprawniony do nieprzyjęcia zlecenia, względnie do odstąpienia od jego wykonania w każdym przypadku gdy:
a) przedmiotem usługi ma być towar mogący zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo narażać inne przewożone towary na utratę, ubytek czy uszkodzenie; towar, którego przewóz jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy w kraju miejsca załadunku lub rozładunku; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że towar stanowi przedmiot przestępstwa; towarem jest gotówka, papiery wartościowe lub inne dokumenty o charakterze płatniczym, jak i przesyłki listowe; towar jest nienależycie opakowany; towar ma znaczenie strategiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29.11.2000 o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; towar jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) i ma zostać przewieziony w ilościach większych niż określone w tej Umowie,
b) ZLECENIODAWCA z uzasadnionych przyczyn stwierdzonych przez GRABSKI w ramach weryfikacji wiarygodności ZLECENIODAWCY przy użyciu dostępnych narzędzi budzi uzasadnione wątpliwości co do tej wiarygodności, w szczególności w zakresie wywiązania się z finansowych zobowiązań wobec GRABSKI oraz zapewnienia prawidłowości i legalności zleconej usługi,
c) ZLECENIODAWCA nie przekaże GRABSKI dokumentów potwierdzających nadanie numeru NIP oraz REGON, jak i wpisania we właściwym rejestrze (KRS, CEIDG),
d) zlecenie zostanie przekazane do GRABSKI na mniej niż 2 dni przed planowanym terminem załadunku towaru,
e) ZLECENIODAWCA zalega z zapłatą na rzecz GRABSKI wynagrodzenia należnego mu na podstawie innych zleceń,
f) przekazane do GRABSKI informacje o wadze lub wymiarach towaru mającego stanowić przedmiot przewozu okażą się niezgodne z ilością podaną w zleceniu, wskutek czego zaplanowany sposób przewozu – w tym użycie takich a nie innych środków transportu – okaże się niemożliwe albo niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami,
g) zajdą inne ważne przyczyny uzasadniające stanowisko GRABSKI.

§ 4

1. Zlecenie powinno zawierać w szczególności informację o nadawcy, odbiorcy oraz ZLECENIODAWCY (jeżeli nie jest on ani nadawcą ani odbiorcą) dacie i miejscu załadunku jak i rozładunku towaru (gdy nadawcą albo odbiorcą towaru jest przedsiębiorca – także nazwę firmy i dokładny adres), niezbędne informacje o przewożonym towarze i jego właściwościach, w tym wagę, wymiary, ilość i rodzaj opakowań, opis zawartości przesyłki i jej wartość deklarowaną oraz czy towar jest towarem niebezpiecznym lub o znaczeniu strategicznym w rozumieniu przepisów wskazanych w § 3  pkt a) niniejszych warunków. Brak wskazania czy towar jest towarem niebezpiecznym lub o znaczeniu strategicznym stanowi potwierdzenie dla GRABSKI, że towar mający stanowić przedmiot przewozu takich właściwości nie posiada.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy podanymi w zleceniu danymi dotyczącymi ładunku a faktycznie załadowanym towarem firma GRABSKI odpowiada tylko za towar zadeklarowany w zleceniu. GRABSKI ma prawo ale nie jest zobowiązany informować ZLECENIODAWCĘ o takich rozbieżnościach.

3. Do zlecenia winny zostać załączone dokumenty niezbędne do należytego jego wykonania.

4. W przypadku gdyby okazało się, że towar przyjęty do przewozu jest jednym z towarów określonych w § 3 pkt a) niniejszych warunków, wyłączna odpowiedzialność za naprawienie wynikłej z tego faktu szkody spoczywa na ZLECENIODAWCY.

§ 5

GRABSKI jest uprawniony sprzedać lub zniszczyć towar, który może stanowić zagrożenie powstania szkody zarówno na osobie, mieniu lub w środowisku naturalnym pod warunkiem, że ZLECENIODAWCA nie podejmie na żądanie GRABSKI właściwych działań w celu zapobieżenia szkodzie.

§ 6

1. GRABSKI jest zobowiązany wykonać zlecenie zgodnie z jego treścią. W przypadku braku w zleceniu wystarczających instrukcji, GRABSKI jest uprawniony podjąć daną decyzję samodzielnie, bez uzgodnienia ze ZLECENIODAWCĄ.

2. Wszelkie formalności związane z odprawą celną obciążają ZLECENIODAWCĘ.

§ 7

GRABSKI jest uprawniony powierzyć wykonanie zlecenia podwykonawcy, za którego jest odpowiedzialny tylko w przypadku jeżeli ponosi winę w jego wyborze.

§ 8

1. W przypadku zlecenia usługi transportu całopojazdowego, GRABSKI wykonuje zleconą usługę środkiem transportowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 40 ton dla ładunków powyżej 13t wagi całkowitej lub dla ładunków lżejszych pojazdami o DMC odpowiedniej do wagi towaru podanej przez Zleceniodawcę w zleceniu.

2. ZLECENIODAWCA jest odpowiedzialny za załadowcę, który winien przekazać towar mający być przedmiotem przewozu  w stanie umożliwiającym jego prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

W szczególności towar winien być opakowany w sposób adekwatny do jego rodzaju oraz wagi, opakowanie winno być wytrzymałe a wewnątrz niego winny znajdować się zabezpieczenia uniemożliwiające przemieszczanie się towaru.

W przypadku gdy towar ma szczególne właściwości narażające go na większe uszkodzenie (np. szkło), jak i gdy ma być ładowany w sposób szczególny adnotacje w tym zakresie winny znajdować się zarówno w zleceniu jak i na opakowaniu. Brak takich adnotacji zwalnia GRABSKI z odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przewożonego towaru.

Naruszenie ww. zasad skutkuje odpowiedzialnością ZLECENIODAWCY solidarnie z załadowcą.

3. Decyzje w przedmiocie ilości i asortymentu ładowanego towaru podejmuje ZLECENIODAWCA wraz z załadowcą, przy czym w przypadku gdy po załadunku, dopuszczalna masa całkowita pojazdu przekracza 40 ton ZLECENIODAWCA jest zobowiązany solidarnie z załadowcą do umniejszenia ilości / wagi towaru tak aby DMC pojazdu nie przekraczała 40 ton.

4. GRABSKI jest uprawniony do weryfikacji w szczególności wagi i wymiarów przesyłki oraz sposobu jej opakowania (bez sprawdzania zawartości) w celu ustalenia zgodności danych z treścią listu przewozowego.

W przypadku gdy dane te są niezgodne, GRABSKI jest uprawniony zweryfikować ustalone już wynagrodzenie, względnie odmówić realizacji zlecenia.

5. W przypadku gdy załadowca nie wydał całego towaru przeznaczonego do przewozu, GRABSKI nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowy przewóz pozostałego towaru.

6. Czynności ładunkowe podejmuje wyłącznie załadowca. Kierowca wykonujący przewóz w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do podejmowania tego rodzaju czynności, a jedynie zabezpiecza towar na środku transportowym według instrukcji załadowcy.

7. ZLECENIODAWCA jest odpowiedzialny za to by towar stanowiący przedmiot przewozu był gotowy do załadunku w miejscu i czasie określonym w zleceniu. W przypadku gdy dokładny czas (godzina) załadunku nie został określony, czynności ładunkowe winny zostać zakończone nie później niż w ciągu 6 godzin od podstawienia się środka transportu pod załadunek.

§ 9

1. GRABSKI zobowiązuje się dostarczyć towar w możliwie najszybszym terminie.

2. Za niezawiniony przez GRABSKI postój pojazdu za każdy rozpoczęty dzień ZLECENIODAWCA ponosi karę umowną w wysokości  150 EUR.

3. Czas wolny od opłat na załadunek i rozładunek wynosi 6 h.

4. W przypadku gdy po podstawieniu środka transportu w miejscu załadunku zlecenie zostanie anulowane, Zleceniodawca zapłaci na rzecz GRABSKI karę umowną w wysokości 150 EUR dla relacji międzynarodowych i 400 PLN dla relacji krajowych.

5. W przypadku anulowania zlecenia w czasie krótszym niż 24h od daty załadunku Zleceniodawca zapłaci na rzecz GRABSKI karę umowną w wysokości 50 EUR i zobowiązuje się do zwrotu ewentualnych kosztów jakie zostały poniesione w związku z przygotowaniem realizacji zlecenia.

6. W przypadku gdy po zleceniu wykonania usługi ZLECENIODAWCA:
a) wskaże dodatkowe miejsce załadunku lub rozładunku, GRABSKI jest uprawniony do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia w wysokości ustalanej indywidualnie w porozumieniu ze Zleceniodawcą.
b) zmieni miejsce rozładunku, zmiana ta jest skuteczna pod warunkiem wyrażenia zgody przez GRABSKI w formie pisemnej (email / fax).

7. GRABSKI nie jest zobowiązany do wymiany palet oraz innych środków załadunkowych, chyba że w konkretnym zleceniu zostało zastrzeżone odmiennie.

8. Ładunek znajdujący się na pojeździe podstawionym przez GRABSKI jest każdorazowo zabezpieczany na czas transportu zgodnie z instrukcją załadowcy. Za proces załadunku jak i jego wykonanie odpowiedzialny jest załadowca w porozumieniu ze ZLECENIODAWCĄ.

9. GRABSKI jest w każdym przypadku wykonywanego zlecenia upoważniony przez ZLECENIODAWCĘ do przeładunku towaru.

§ 10

1. Odbiór towaru winien być potwierdzony na liście przewozowym podpisem osoby odbierającej oraz datą i godziną odbioru wraz z pieczęcią firmową (w przypadku gdy odbiorca jest przedsiębiorcą), a wszelkie zastrzeżenia odnośnie przewozu, w tym stanu opakowania i towaru – umieszczone w liście przewozowym pod rygorem przyjęcia braku jakichkolwiek zastrzeżeń w tym zakresie.

2. W przypadku gdy odbiorca nie odbierze towaru lub gdy dostawa towaru do odbiorcy jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od GRABSKI, GRABSKI zawiadamia o tym ZLECENIODAWCĘ w celu uzyskania instrukcji, a w razie ich nieotrzymania w terminie wyznaczonym przez GRABSKI zwraca przesyłkę do załadowcy na koszt i ryzyko ZLECENIODAWCY.

§ 11

1. GRABSKI zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności, przy czym GRABSKI jest zwolniony z ww. odpowiedzialności jeżeli wykaże, że zapobieżenie szkodzie nie było możliwe mimo dołożenia należytej staranności.

2. W przypadku ubezpieczenia przewożonego towaru, odpowiedzialność GRABSKI nie może przewyższać wartości zadeklarowanej w polisie ubezpieczeniowej (OCP) jaką aktualnie GRABSKI dysponuje z uwzględnieniem podziału na przewozy krajowe i międzynarodowe. Nigdy nie może zaś przewyższać kwoty 2 SDR za 1 kg wagi brutto uszkodzonego albo brakującego towaru, a łącznie kwoty 50.000 SDR  za zdarzenie, chyba, że od osoby/przewoźnika za którą GRABSKI odpowiada uzyska odszkodowanie w wyższej kwocie.
W przypadku przewozów towaru o wartości przewyższającej OCP GRABSKI towar musi zostać dodatkowo ubezpieczony, co leży w gestii ZLECENIODAWCY. W takim przypadku o dokładnej wartości towaru oraz dodatkowym ubezpieczeniu należy pisemnie poinformować firmę GRABSKI.

3. GRABSKI  nie ponosi odpowiedzialności jeżeli przewożona przesyłka nie nosi śladów naruszenia oraz za:
a) przesyłki wartościowe i towary niebezpieczne, jeśli nie zostały zadeklarowane i zaakceptowane przez GRABSKI w zawartej umowie,
b) szkodę w postaci innej niż szkoda rzeczywista (tj. szkodę w postaci utraconych korzyści),
c) szkodę niematerialną (tj. krzywdę) oraz będącą następstwem uszkodzenia albo ubytku przewożonego towaru,
d) szkodę nie polegającą na uszkodzeniu lub ubytku przewożonego towaru i nie będącej jednocześnie skutkiem tych zdarzeń w rozmiarze przekraczającym dwukrotność ustalonego dla GRABSKI wynagrodzenia za dane zlecenie,
e) ubytek wagi w towarach masowych, wynikający z ich właściwości, nie przekraczający granic określonych właściwymi dla danego towaru przepisami, a w przypadku braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych,
f) szkodę wynikającą z:
– udziału lub zaniechania osób, z którymi GRABSKI nie pozostaje w stosunkach umownych,
– nadania towarów wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych pod nazwą niezgodną z rzeczywistością albo nieprecyzyjną,
– braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania towarów, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,
– ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania towaru,
– kradzieży lub włamania.

§ 12

1. W przypadku powstania szkody w towarze, ZLECENIODAWCA jest zobowiązany:
a) poinformować GRABSKI o tym fakcie niezwłocznie,
b) złożyć do GRABSKI reklamację sporządzoną dla swojej ważności w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia kiedy dowiedział albo powinien był dowiedzieć się o szkodzie przy zachowaniu należytej staranności.

Naruszenie ww. zasad skutkuje uznaniem reklamacji za niewniesioną.

2. Wniesienie reklamacji nie ma wpływu na wymagalność roszczenia GRABSKI z tytułu wynagrodzenia.

3. Odbiór towaru bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia tego towaru, chyba że:
a) szkoda została stwierdzona przed odbiorem towaru w protokole szkodowym podpisanym przez odbiorcę i kierowcę wykonującego przewóz,
b) szkoda nie dająca się zauważyć z zewnątrz została stwierdzona po odbiorze towaru a odbiorca w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem towaru do przewozu a jego wydaniem.

Dokumenty stwierdzające podjęcie ww. czynności stanowią konieczny załącznik do reklamacji ZLECENIODAWCY.

4. Warunkiem wypłaty odszkodowania przez GRABSKI na rzecz ZLECENIODAWCY jest wykazanie faktu poniesienia szkody odpowiednimi dokumentami, w szczególności na okoliczność wysokości szkody tj. wartości towarów jakie zostały utracone lub uszkodzone oraz jej potwierdzenie w formie noty obciążeniowej wystawionej przez ZLECENIODAWCĘ i stanowiącej podstawę do rozliczenia szkody.

W przypadku braku dostarczenia dokumentów na okoliczność wartości uszkodzonych lub utraconych towarów, GRABSKI jest uprawniony ustalić tę wartość na podstawie stawek rynkowych.

§ 13

1. GRABSKI jest uprawniony do otrzymania nie tylko ustalonego wynagrodzenia za wykonanie zlecenia, lecz także za wszelkie wykonane usługi podjęte w celu należytego wykonania zlecenia.
W przypadku braku terminowej płatności ZLECENIODAWCA zapłaci GRABSKI odsetki maksymalne za każdy dzień opóźnienia.

2. GRABSKI jest uprawniony ustalić kwotę wynagrodzenia zarówno w PLN, jak i w EUR. W przypadku gdy wynagrodzenie ustalone jest w EUR, przeliczenia należnego podatku VAT na PLN dokonuje się według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień rozładunku.

3. GRABSKI jest uprawniony do uzależnienia wykonania zlecenia od zapłaty przez ZLECENIODAWCĘ zaliczki na poczet wydatków niezbędnych do należytego wykonania zlecenia.

4. GRABSKI wystawi fakturę tytułem zrealizowanego zlecenia i prześle ją do ZLECENIODAWCY wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację w terminie 14 dni roboczych od dnia realizacji.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego GRABSKI ustala się na 30 dni od daty wystawienia faktury.

6. Celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia, GRABSKI przysługuje prawo zastawu na towarze.

7. Ustalone wynagrodzenie obowiązuje przez cały czas realizacji zlecenia, z wyłączeniem sytuacji gdy w tym czasie nastąpi zmiana:
a) kursu EUR względem innych walut,
b) stawek i progów podatkowych,
c) innych współczynników mających wpływ na ustalanie wysokości wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie ryczałtowe oraz all-in nie obejmuje podatków, opłat celnych, konsularnych oraz za wydawanie zaświadczeń.

9. W przypadku importu towarów spoza UE ZLECENIODAWCA  zobowiązuje się przesłać faksem do GRABSKI kopie SAD w dniu odprawy lub w dniu następnym. Nie przesłanie SAD w terminie spowoduje naliczenie przez GRABSKI podatku VAT za cały odcinek krajowy w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów i wystawienie faktury korygującej.

10. GRABSKI zobowiązuje się do każdego zlecenia wystawić list przewozowy zgodnie z miejscem za i rozładunku. Potwierdzenie listu przewozowego przez odbiorcę jest dowodem poprawnego wykonania transportu i podstawą do jego rozliczenia.
Dodatkowe dokumenty załączone do ładunku (kwity wagowe, paletowe, WZ, Lieferschein) leżą w gestii ZLECENIODAWCY/załadowcy.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo przewozowe, Konwencji CMR, jak i Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych.

2. GRABSKI jest uprawniony do dokonania zmiany niniejszych ogólnych warunków w każdym czasie,  z zastrzeżeniem, iż zmiany nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania.

3. Roszczenia ZLECENIODAWCY nie mogą być potrącane z wynagrodzeniem należnym GRABSKI.
Każde roszczenie/obciążenie musi być udokumentowane.

4. ZLECENIODAWCA nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich roszczeń wobec GRABSKI bez zgody GRABSKI wyrażonej dla swojej ważności w formie pisemnej.

5. GRABSKI może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszych ogólnych warunkach. Kary stają się wymagalne z upływem 3 dni od dnia powstania obowiązku ich zapłaty.

6. Ogólne warunki świadczenia usług przez GRABSKI są również wiążące gdy ZLECENIODAWCA zamówi usługę w innej formie niż za pomocą formularza ze strony GRABSKI Sp. z o.o..

7. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

8. Spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszych ogólnych warunków i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby GRABSKI.

9. Niniejsze ogólne warunki stanowią utwór w rozumieniu ustawy – Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Start typing and press Enter to search